Koppe74 wrote:

> Vi har jo ofte sett at diverse Høyesteretter i USA (på ulike
> nivåer) har kjent lover ugyldige, men hvordan er det i Norge?
> Kan Norsk Høyesterett finne at en lov er for uklar og kreve
> den opphørt/endret?

Det tviler jeg på - men Høyesterett kan såvidt jeg vet prioritere
motsridende lover; f.eks. når straffeprosessloven sier at en tiltalt ikke
har rett til å forsvare seg mot en tiltale, og den europeiske
menneskerettsloven sier at den tiltalte eksplisitt har en slik rett, så
gjelder menneskerettsloven fordi den har prioritet over andre lover.

> Jeg spør grunnet den nye barneporno-loven som har blitt diskutert
> her tidligere... sammen med hva Justiministeren har yttret seg
> om i den forbindelse, begynner jeg å lure på om den loven ikke
> er vel uklar.

Loven er veldig uklar, og det er etter all sannsynlighet med hensikt.
Loven er designet av kristenfundamentalister og militante feminister -
grupper som desverre har blitt premissleverandører på seksuallovgivning i
vesten. Det er en litt uhyggelig utvikling når lovverket ikke bare bryter
med all fornuft - men blir utnyttet ganske kynisk for å fremme moralske
prinsipper som ikke er i tråd med folk flests rettsfølelse. Når loven i
tillegg er uklar, åpner det for at loven gradvis får større og større
anvendelse, og at friheten over tid innsnevres langt mer enn lovgiverne
forstod.

Barn har seksualitet, og europeiske ungdommer i tenårene uttrykker dette i
de forum de benytter. Å angripe denne adferden via loven er et overgrep mot
ungdommen. Organisasjoner som "Redd Barna" og "Barne Vakten" burde heller
forbys. De har nå vist seg direkte skadelig for barn og unge.

> Er i alle fall ikke det siste (og kanskje det nest siste)
> et klart brudd på yttringsfriheten?  

Dette ville vært riktig dersom vi hadde hatt ytringsfrihet i utgangspunktet.

Så lenge folk flest er opptatt av billige reality-serier på TV, har sleipe
kristne og millitante feminister ganske frie tøyler til å få gjennom de
lovene de mener de trenger for å føre oss tilbake til den svarteste
middelalder.